กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
27 ตุลาคม 2565

SNC ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม "ดีเลิศ" จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2565

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม "ดีเลิศ" จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2565

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน