กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
13 มกราคม 2560

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธำนกรรมกำรบริหำร ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรของบริษัทหลำยแห่งพร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของ CENTER FOR BUILDING COMPETITIVE ENTERPRISES หรือ CBCE