กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
16 กุมภาพันธ์ 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง ESG