ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 นี้บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยึดถือหลักการบริหารธุรกิจตามแนวทาง (Triple Bottom Line) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในกระบวนการโดย คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการ ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นกิจการวิถียั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

SNC จะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืนที่มีความโดดเด่นด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม และ มีความมุ่งมั่นในความเป็นหนึ่งด้านการนำนวัตกรรมการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ปรัชญาในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน “SNC พัฒนาคน คนพัฒนาสังคม”

เอส เอ็น ซี ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สร้างนวัตกรรมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาสังคมต่อไป

เพราะ “คน” หรือพนักงาน คือผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุดขององค์กร เป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความยั่งยืนของกิจการ ดังนั้นการบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส เผยแพร่ข้อมูลและผลการดำเนินงานให้พนักงานทุกคนทราบ และให้โอกาสพนักงานเป็นผู้จัดทำแผนธุรกิจ “ระบบการบริหารแบบ Mini MD” นอกจากจะทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้ว ยังทำให้พนักงานทราบถึงความต้องการของลูกค้า สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความก้าวหน้าของพนักงานเอง

พันธกิจสู่ความยั่งยืน

 • พัฒนาความสามารถพนักงาน เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและปัญหาขาดแคลนแรงงาน วางแผนความก้าวหน้าในสาย อาชีพ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
 • ปฎิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมในการทำงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • ร่วมกับสถานศึกษา ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
 • ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ควบคุมการใช้วัตถุดับอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
สังคมชุมชน
 • รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแผนงานของบริษัท
 • การดำเนินธุรกิจไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม
 • สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
 • ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน ให้การสนับสนุนในด้านอาชีพ การศึกษา และอื่นๆ ตามโอกาส
 • ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พนักงาน
 • ผู้บริหารมีการประชุมหน้าแถว (morning talk) กับพนักงานทุกเช้าวันจันทร์ หรือเปิดงานวันแรกหลังจากวันหยุดยาว
 • กิจกรรมต่างๆ
 • บริษัท
 • การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี
 • มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการเติบโตในอาชีพการงาน
 • คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี
 • จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน
 • เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน เช่น การเข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • การประชุมสามัญประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารรายไตรมาส
 • การร่วมงาน road show
 • ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
ลูกค้า
 • การสื่อสารตามแผนงาน
 • การพบปะลูกค้าในแต่ละสัปดาห์ / เดือน
 • การเข้าพบของลูกค้าในวาระต่างๆ
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
สินค้ามีคุณภาพและจัดส่งตรงตามเวลาในราคาที่เหมาะสม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบ สนองความต้องการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมดำเนินธุรกิจบนหลักความไว้วางใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
คู่ค้า
 • การสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกและโทรศัพท์
 • การประชุมร่วมกับคู่ค้าตามแผนงานบริษัท
 • การคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • เงื่อนไขการชำระเงินเป็นที่ยอมรับได้
ให้ความสำคัญของ “คู่ค้า” ในฐานะพันธมิตร โดยปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อสร้างความเชื่อถือ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดย
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 • สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
 • มีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม สร้างสรรค์ของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
 
คู่แข่ง การดำเนินงานทางธุรกิจ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
หน่วยงานราชการ
 • การจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการ
 • การเข้าร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานราชการ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • จ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด
สื่อมวลชน
 • กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริหารรายไตรมาส
 • Company visit
 • การสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว
 • ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

การพิจารณาประเด็นที่สำคัญ

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

จากผลการดำเนินการในด้าน ESG ปี 2557 ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนจากแนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR สู่การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจัง ทั้งนี้จึงได้วางเส้นทางสู่ความยั่งยืนไว้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ

การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด โดยได้กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 • บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
 • พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน size 1161 KB.

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน size 1161 KB.

การประเมินความพึงพอใจ

บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้มีการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานถึงประธานบริษัท ปีละ 2 ครั้ง เพื่อสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ และนำไปวางแผนการปรับปรุงต่อไป ซึ่งในปี 2558 จากผลสำรวจพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลางถึงดี

ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจให้พนักงานทราบ

การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานปี 2558

 • จัดทำนโยบายและแผนงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติตลอดจนคู่มือความปลอดภัย โดยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องความปลอดภัยที่เพียงพอ และกำหนดให้เรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย

 • การตรวจสุขภาพประจำปีตามความเสี่ยงของพนักงาน

 • การอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน size 1169 KB.

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม size 761 KB.

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
 • ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
 • ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่อง มาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
การใช้ทรัพยากร

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บำบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

แนวทางปฏิบัติ

 1. พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการและป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
 2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมการทำงานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
โครงการประหยัดพลังงาน

โครงการประหยัดพลังงาน size 280 KB.

การจัดการมลพิษและของเสียจากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยว่าจ้างผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตมาจัดเก็บและไปกำจัดอย่างถูกต้อง

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ

กิจกรรมพัฒนาแนวปะการัง พนักงานในกลุ่มบริษัท SNC GROUP ร่วมอนุรักษ์แนวปะการังโดยร่วมปลูกปะการังจำนวน 8 แปลงซึ่งมีการติดตามผลการเจริญเติบโตเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางทะเลฝั่งตะวันออกให้กลับมาสมบูรณ์มากขึ้น