การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้สินบน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คำมั่นสัญญา พวกเราชาว SNC ขอให้คำมั่นสัญญาว่า

  1. จะปฏิบัติตนตามข้อบังคับของบริษัท, ตามกฎหมาย, ตามจริยธรรม, ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
  2. จะร่วมกันต่อต้านและป้องกัน ยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ให้เกิดขึ้นในบริษัทของเราตลอดไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของพวกเราทุกคน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Anti-Corruption Policy

คู่มือปฎิบัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คู่มือปฎิบัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Anti-Corruption Guideline

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร

"เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย มีมติต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ให้ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง"

Certificate of Membership

"วันที่ 11 Oct 2018 คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล ในนามตัวแทนของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด ( มหาชน ) เข้าร่วมงานรับประกาศนียบัตร ( ต่ออายุ ) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น Re-certification Anti corruption ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ"

Certificate of Membership

"ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับมอบใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาการตลาดทุน"

Certificate of Membership

การจัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. - 17.00 น. บริษัทฯ จัดงานกิจกรรม Anti – Corruption ขึ้นที่โรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมเล่นเกมส์ในการตอบคำถามพร้อมทั้งมีของรางวัลแจกให้พนักงานที่เข้ามาร่วมตอบคำถาม โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 41 คน

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. - 12.00 น. พนักงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 4 คน

วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. - 20.00 น. พนักงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559 "กรรมสนองโกง" ณ บริเวรท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 27 คน

วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. - 12.00 น. พนักงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมฟังงานเสวนาวิชาการ วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2559 (Anti Corruption Collaboration "กรรมโกงแบบไหน…ใครสนอง" ณ ห้องเพลานารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 7 คน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. - 13.30 น. บริษัทฯ จัดงานกิจกรรม Anti-Corruption ขึ้นที่โรงงาน SPEC UMP IPC SSMA SCAN SAHP SAWHA B4 จ.ระยอง เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมเล่นเกมส์ ในการตอบคำถาม ต่อจิ๊กซอ ประกวดคำขวัญ พร้อมทั้งมีของรางวัลแจกให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยพนักงานมีความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรม Anti-Corruption ในครั้งนี้ จำนวน 100 คน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 น. - 10.00 น. บริษัทฯ จัดงานกิจกรรม Anti-Corruption ขึ้นที่โรงงาน SNC FORMER Branch 2 จ.สมุทรปราการ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมเล่นเกมส์ในการตอบคำถาม ต่อจิ๊กซอ ท่องคำมั่นสัญญา ประกวดคำขวัญ พร้อมทั้งมีของรางวัลแจกให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยพนักงานมีความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรม Anti-Corruption ในครั้งนี้ จำนวน 113 คน

วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น.-17.30 น. บริษัทฯ จัดกิจกรรม Anti Corruption ขึ้นที่ Royal cliff hotels group เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ Supervisor MINI MD GM Director DMD CO-MD MD Advisor V-CoEC CoEC ท่องคำมั่นสัญญา Anti Corruption ร่วมกันจำนวน 117 คน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. - 17.00 น. บริษัทฯ จัดงานกิจกรรม Anti-Corruption ขึ้นที่โรงงานสมุทรปราการ เพื่อให้พนักงานเข้าร่วมเล่นเกมส์ในการตอบคำถาม พร้อมทั้งมีของรางวัลแจกให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมตอบคำถาม โดยพนักงานมีความสนใจเข้าร่วมตอบคำถามกิจกรรม Anti-Corruption จำนวน 60 คน