กฎบัตร

กฎบัตร

กฎบัตรประธานกรรมการบริหาร ขนาดไฟล์ 336.18 KB

กฎบัตรคณะประธานกรรมการบริษัท ขนาดไฟล์ 250.04 KB

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขนาดไฟล์ 1.76 MB

กฎบัตรเลขานุการบริษัท ขนาดไฟล์ 337.37 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขนาดไฟล์ 779.05 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ขนาดไฟล์ 318.76 KB

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล ( CG ) สังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) ขนาดไฟล์ 303.35 KB

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ขนาดไฟล์ 144.25 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขนาดไฟล์ 326.22 KB

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขนาดไฟล์ 303.59 KB

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดไฟล์ 500.98 KB