กฎบัตร

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ขนาดไฟล์ 96.41 KB

กฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล ( CG ) สังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) ขนาดไฟล์ 152.7 KB

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ขนาดไฟล์ 144.25 KB

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขนาดไฟล์ 135.05 KB

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขนาดไฟล์ 97.6 KB

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาดไฟล์ 138.48 KB