นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • สิทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
 • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ตั้งคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกรรมการของบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

  • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมโดยการจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.sncformer.com เป็นการล่วงหน้าถึง 30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบมากกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3 วันเพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา และกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นได้

  • วันประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขาที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และระหว่างดำเนินการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นในทุกคำถาม บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน และในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดีทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

  • หลังวันประชุม

   บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

   จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 • นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการกำหนดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานนั้น และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ปฏิบัติงานที่ขัดกับนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ บุคลากรทุกระดับจึงต้องเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

  • กรรมการและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่
  • กรรมการและพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทำให้กรรมการและพนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการและพนักงาน
  • หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการและพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และชุมชน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
 2. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 4. ให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี้
  • 4.1 สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
  • 4.2 สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
  • 4.3 สิทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
  • 4.4 สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอด ถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
  • 4.5 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  • 4.6 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

 1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดังนี้
  • รถรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน
  • โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสมจำหน่ายที่บริษัทฯ
  • เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
  • ทุนการศึกษา (เรียนต่อ) ในระดับต่าง ๆ ในสถาบันของรัฐบาล
  • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บเงินออม
  • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
  • โบนัสประจำปี
  • สวัสดิการมงคลสมรสสำหรับพนักงานทุกระดับ
  • สวัสดิการคลอดบุตรสำหรับพนักงานทุกระดับ
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของพนักงาน
  • สวัสดิการครอบครัวเสียชีวิตสำหรับพนักงานทุกระดับ
  • สวัสดิการค่าเช่าที่พักอาศัย
  • สวัสดิการโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 3. การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
 4. ให้ความสำคัญต่อความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 6. บริษัทเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด และได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า

 1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
 3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

 1. บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม
 2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
 4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 1. ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 2. คัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
 3. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 4. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
 3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า
 4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
 5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1. บริษัทไม่กีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
 2. บริษัทไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา
 3. บริษัทคำนึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงาน
 4. บริษัทให้เสรีภาพแก่พนักงานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 1. บริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 2. พนักงานของบริษัท มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า วิธีประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท , ลูกค้า หรือคู่ค้า
 3. พนักงานของบริษัท ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
 4. พนักงานของบริษัทต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด

นโยบายเกี่ยวกับการทุจริต

เนื่องจากการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนด นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตดังนี้

 • ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
 • ไม่มีกรรมการลาออกอันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 • ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของ คณะกรรมการ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

 1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
 2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
 3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
 2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
 3. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
 4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
 6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2560 ในงาน SET Awards 2017

ในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

 1. การพบปะนักลงทุน (Opportunity Day)

  บริษัทได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชนทราบ โดยในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมงาน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ เสนอผลประกอบการ วัน สถานที่
  1 ประจำปี 2559 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2 ประจำไตรมาส 1/2560 15 พฤษภาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3 ประจำไตรมาส 2/2560 7 สิงหาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4 ประจำไตรมาส 3/2560 6 พฤศจิกายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

  การประชุมนักวิเคราะห์ หรือ Analyst meeting เป็นการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์มีโอกาสได้รับทราบข้อมูล และสามารถสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆ จากผู้บริหารได้โดยตรง โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดงาน analyst meeting ทั้งหมด 4 ครั้งดังนี้

  ครั้งที่ เสนอผลประกอบการ วัน สถานที่
  1 ประจำปี 2559 21 มีนาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2 ประจำไตรมาส 1/2560 23 มิถุนายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3 ประจำไตรมาส 2/2560 27 กันยายน 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4 ประจำไตรมาส 3/2560 15 ธันวาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 3. การเยี่ยมชมกิจการ (Site visit)

  การจัดเยี่ยมชมกิจการ (site visit) หรือการเยี่ยมชมโรงงาน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอการให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและการดำเนินงานของบริษัท และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดงาน site visit ทั้งหมด 4 ครั้งดังนี้

  ครั้งที่ วัน สถานที่
  1 18 กุมภาพันธ์ 2560 เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  2 13 พฤษภาคม 2560 เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  3 11 สิงหาคม 2560 เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง
  4 11 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ


5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ ถูกต้อง ตามกฎหมายและมีจริยธรรม และมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อวางแผนการดำเนินงานในระยะสั้น และระยะยาว นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรทั้งหมดโดยอิสระ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอีกทั้งคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมหารือทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ นโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารขององค์กรอื่น ๆ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงกลุ่มบริษัททั้งนี้ บริษัทได้มีการชี้แจงข้อมูลทั่วไปให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับกรรมการบริษัทที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัททุกท่าน ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยได้มีการนำระบบตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPI) มาใช้เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือน ในการประชุมคณะผู้บริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ
 3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้

  บริษัทฯ ตระหนักว่าการมีนโยบายฯ ที่ดี โดยปราศจากการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร บริษัทฯ จึงส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

  • จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ประธานกรรมการบริหารมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายและประสบการณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในโอกาสต่างๆ

ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธภาพ กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่กำหนด 1 ท่าน อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษัท และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 5 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นมากกกว่า 5 บริษัท อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด โดยกรรมการ 3 ใน 5 ท่านเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอง

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้ก่อนที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

6. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบและการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและการปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปลอดจากการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยรวมถึง

การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง ส่อดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ ( Business Value Chain ) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา ( Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ ( Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

แนวทางการปฏิบัติ

 1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน   ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
 2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนิน สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
 3. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
 4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และการให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ ( Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier)  ผู้รับเหมา ( Contractor )   ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ ( Joint Venture)  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
 5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดให้
 6. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์  จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ที่เกี่ยวข้องกับ เอส เอ็น ซี  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่ เอส เอ็น ซี กำหนดไว้