นโยบายบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายบริษัท เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยมีนโยบายดังนี้

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
 • กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหุ้น โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทให้ทราบ และเลขานุการบริษัทต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบ และเมื่อซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ให้มีการเพื่อจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์นำส่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อหรือขายหุ้นของบุคคลภายใน
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อน 1 เดือนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
 • กรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว มีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
นโยบายบริษัท เรื่องการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ เพราะบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบในกลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งด้านทักษะและความรู้ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีความภูมิใจในองค์กร และยังสามารถนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและทรงคุณค่า
 • บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงาน ควบคู่กับนโยบายในการจ้างงานแก่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค ตั้งแต่การสรรหาบุคคล การว่าจ้างเข้าทำงาน การบรรจุเข้าทำงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาความสามารถ การโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
 • นโยบายและแผนงานต่างๆ ด้านทรัพยากรบุคคล ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดการทำงานเป็นทีม ความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกัน มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความเคารพซึ่งกันและกัน โดยอาศัยความตั้งใจของบุคลากรทั้งหมดเป็นสำคัญ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ นานที่สุดและปลูกฝังบุคลากรให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทฯ
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะ ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นใจ มีความเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสม และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและยุติธรรม เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 • บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนตำแหน่งงานนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะพิจารณาสรรหาบุคลากรจากภายนอกเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง
 • บริษัทฯ จะรักษาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูง โดยเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การหมุนงานให้ครอบคลุม การมอบหมายงานพิเศษ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
 • บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของบุคลากร โดยนำทฤษฎีลำดับความต้องการพื้นฐานของ Maslow ร่วมกับผลประกอบการธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารบุคลากร
นโยบายบริษัท เรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเสมอกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา และสถานะของบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น และจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 • บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
 • จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพและมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการอย่างเหมาะสม
 • ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
 • ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
 • ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
 • มีกระบวนการติดตาม และกำกับดูแลไม่ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายบริษัท เรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้ง 2 ฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมุ่งหมายที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติต่อคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 • คัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
 • ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
 • ให้โอกาสคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ส่งเสริมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
 • มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับคู่ค้า อย่างสม่ำเสมอ
นโยบายบริษัท เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา และตระหนักดีว่าการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นอุปสรรคสำคัญทั้งระดับหน่วยธุรกิจ และระดับประเทศ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านในเรื่องนี้จึงได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน ดังนี้

“ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล/หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล/หน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย”

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบในการดำเนินการที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ ดังต่อไปนี้

 • ไม่กระทำพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง ที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับบริษัทในทางมิชอบ โดยต้องปฏิบัติดังนี้
  • ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในลักษณะเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนเข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
  • ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
  • ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีการทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
 • ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
 • จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
 • ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
 • บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
 • การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นฯ นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กรรมการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ บริษัทจึงจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นโยบายบริษัท เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสำคัญยิ่งต่อการผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

 • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่
 • ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐหรือชุมชน
 • ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ
นโยบายบริษัท เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และแผนงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001
 • บริษัทฯ จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
 • บริษัทฯ จะสนับสนุนและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดพลังงาน รวมถึงส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทฯ จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายบริษัท เรื่องการส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของบริษัทได้มีช่องทางในการส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัท

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้รับทราบทั่วกันดังนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งตรงมายังบริษัทโดยส่งถึง

ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบ จะรับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง โดยให้ความสำคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งจะดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับ และการพิสูจน์ เพื่อดำเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

นโยบายบริษัท เรื่องกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบุคคล ประธานกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ส่วนรวม ดังนี้

 • ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
 • ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นโดยละเอียด เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วให้กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับข้อร้องเรียน แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนพร้อมทั้งรายงานให้บริษัทฯ ทราบด้วย
 • หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจมาตรการดำเนินการเพื่อระงับข้อร้องเรียนสามารถยื่นอุทธรณ์มาตรการดำเนินการเพื่อระงับข้อร้องเรียน และหากไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีสิทธิดำเนินการในทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้
 • ระยะเวลาการดำเนินการ ผู้รับเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจมาตรการดำเนินการเพื่อระงับข้อร้องเรียนให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมาตรการดำเนินการเพื่อระงับข้อร้องเรียน
 • การรายงานผล ผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯทราบ
นโยบายบริษัท เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีมุมมองว่าพนักงานคือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ส่วนใด ฝ่ายใดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย เพราะบริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับพนักงาน ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม
 • บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และค่าล่วงเวลา อีกทั้งให้โอกาสพนักงานของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายบริษัท เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนคงที่

 • เงินเดือน ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบ้าน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม พิจารณาจ่ายตามระดับตำแหน่ง และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนผันแปร

 • โบนัส อยู่ระหว่างอัตรา 2-3 เดือน ตามผลการดำเนินงานของบริษัท
นโยบายบริษัท เรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธภาพ กรรมการจึงควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไม่เกิน 5 บริษัท และเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดให้ก่อนที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นโยบายบริษัท เรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการอิสระ สามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร คอยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจผิดพลาดซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และนำเสนอเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

Compliance Unit หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
 • นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินเสนอผู้บริหารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทำให้ผู้บริหารได้รับรู้ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยงกับสถานะของความเสี่ยงด้านCompliance Risk
 • ให้ความรู้ ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ในประเด็นของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 • จัดตั้งหน่วยงานกลางเป็นเสมือน Call Center ที่ทำหน้าที่ตอบปัญหาและข้อข้องใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 • จัดทำแนวพึงปฏิบัติและคู่มือเพื่อให้บุคลากรในกิจการสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ไดอย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • การค้นหา ระบุ วัดและประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงล่วงหน้า และสามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการตอบโต้กับเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างทันท่วงที
 • รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะข้อร้องเรียนของลูกค้า ความเห็นของหน่วยงานที่กำกับ มาพัฒนาปรับปรุงมาตรการในการกำกับเพิ่มเติม
 • การกำกับติดตาม การทดสอบประสิทธิภาพของการกำกับตามความจำเป็นและระบบรายงานที่แสดง
นโยบายบริษัท เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติขั้นต้นที่กรรมการต้องทราบดังนี้

  • Marketing
   รู้ตลาดทั้งในและต่างประเทศ กำหนดกลยุทธ์การแบ่งตลาดกลุ่มย่อย (Segmentation) เลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target) วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Position)
  • Operation
   พัฒนาให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนมาสามารถผลิตสินค้าที่ดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่าจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
  • HRD (Human Resource Development)
   พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • Finance
   วิเคราะห์รายงานข้อมูลด้านการเงินและนำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • Economic
   รู้เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
  • Political & Laws
   รู้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
  • CRM (Customer Relationship Management) & SRM ( Supplier Relationship Management)
   สร้างและสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและคู่ค้าในทุกๆ ระดับ
  • Public & Government Relation
   สร้างเครื่อข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • MIS (Management Information System)
   การบริหารข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
นโยบายการเสียภาษีอากร
บริษัทมีนโยบาย จัดทำบัญชีชุดเดียว ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทมีนโยบาย ที่จะให้การเสียภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากร บริษัทมีนโยบาย ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี