จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในหลักจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความ ยั่งยืนแก่ธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม นําไปสู่การเป็นองค์กรบรรษัทภิบาลที่แท้จริง ดังนี้

หลักการ

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในหลักจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความชํานาญ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลในการดำเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม

รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการ ส่งเสริมให้มีการใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างสุดความสามารถและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิด้วยความเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็นธรรม รักษาความลับของลูกค้าและไม่นําไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิ ชอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง เคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกอย่างมีมาตรฐาน มีการประเมินโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาพและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูล ทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ไม่กีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง บริษัทฯ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุและสถาบันการศึกษา คำนึงถึงสิทธิในร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ พนักงาน โดยให้เสรีภาพแก่พนักงานในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้การปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

 1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็น ตัวอย่างที่ดี ให้แก่พนักงาน
 2. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน ดำเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
 3. หลีกเลี่ยงการกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีความเข้าใจ และประพฤติตนตามแนวทางของจรรยาบรรณบริษัท อย่างทั่วถึงทั้งบริษัท

จรรยาบรรณผู้บริหาร

ผู้บริหารทุกท่านตระหนักถึงภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จในการ ดำเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณของผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติ ดังนี้

 1. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 2. ผู้บริหารจึงตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะบริหารการดําเนินงานของบริษัท ด้วย ความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
 3. ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน จะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยง ธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
 4. ผู้บริหารจึงสนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
 5. ผู้บริหารต้องแสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของพนักงาน

ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากองค์กร ภายนอก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้พนักงานของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณเพื่อยึดถือเป็น แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งและประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คงสภาพดี เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 3. พนักงานจึงมีความภักดี และมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ไม่พึงประกอบการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการ แข่งขัน หรือขัดผลประโยชน์กับกิจการของบริษัท
 4. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
 5. พนักงานจึงรักษาความลับ ข้อมูล และข่าวสารในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 6. มีทัศนคติที่ดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาชื่อเสียงของ บริษัทฯ ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและ การดําเนินงานของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

 1. พนักงานจึงเชื่อฟังและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
 2. รายงานหรือขอข้อแนะนําจากผู้บังคับบัญชาทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
 3. พนักงานจึงให้ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ รู้จักกาลเทศะ และไม่กระทำตนกระด้างกระเดื่อง และ กริยาที่ไม่สุภาพต่อผู้บังคับบัญชา
 4. พนักงานทุกคนและทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานข้อเท็จจริงเมื่อมีพบเห็น หรือทราบว่ามีการ ประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือมีเหตุทำให้เชื่อได้ว่าสิ่งที่กระทำลงไปไม่เหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
 5. ไม่กล่าวร้ายต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่น โดยปราศจากข้อเท็จจริง การปฏิบัติต่อตนเอง 1. พนักงานควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมานะอดทน และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 3. พนักงานควรเก็บข้อมูลของลูกค้า คู่แข่งและข้อมูลของบริษัทอย่างเคร่งครัด 4. ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 5. พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันจะนําไปสู่ความแตกแยก หรือสร้างความเสียหายภายแก่บริษัท
 6. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น